Жашківська районна рада

Положення про постійні комісії районної ради

      Положення 

             про постійні комісії районної ради

                                 1.Загальні положення

          1. Постійні комісії ради є органами Жашківської районної ради Черкаської області, відповідальні перед нею і їй підзвітні.

          2. Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Жашківської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

          3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, та членів комісії. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

          4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань, в роботі керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами з питань місцевого самоврядування, Регламентом, рішеннями районної ради та цим Положенням.

          5. Постійні комісії районної ради утворюються не пізніш ніж на другій сесії ради нового скликання за пропозицією голови районної ради у складі голови і членів комісії з урахуванням пропозицій та пропорційності предстаництва зареєстрованих депутатських груп і фракцій. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, як правило, не менше п’яти депутатів.

          6. Депутати районної ради за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть, про що подають письмові заяви до виконавчого апарату ради.

          Депутат ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Протягом терміну повноважень депутат має право згідно поданої заяви і рішення ради переходити в іншу комісію.

          7. Голови постійних комісій обираються радою за пропозицією голови районної ради, депутатських груп чи фракцій, постійних комісій.

          Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування на сесії ради.

          8. Всі члени комісії мають рівні права.

          9. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради.

          10. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

          11. Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів.

          12. Депутат районної ради має право брати участь в роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.

          13. Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.

          14. Керівництво районної ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом. За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріплюється спеціаліст виконавчого апарату районної ради, який допомагає у роботі постійної комісії.

                             2.Повноваження постійних комісій

          2.1. Постійні комісії Жашківської районної ради:

          • беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

          • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

          2.2. Постійні комісії Жашківської районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

          1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

          2) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

          2.3. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

          1) вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

          2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

          3) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності із Законом України "Про звернення громадян" та Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій та відповідального працівника виконавчого апарату Жашківської районної ради

          2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

                     3.Організація роботи постійних комісій

          3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

          Голова комісії:

          - скликає і веде засідання комісії;

          - формує порядок денний і забезпечує підготовку питань на засідання комісії;

          - дає доручення членам комісії, надсилає їм матеріали і документи, пов’язані з діяльністю комісії;

          - інформує раду та її керівництво про розгляд комісією питань, здійснення заходів з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

          - представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

          3.2. Заступник голови постійної комісії та секретар обираються на першому засіданні комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

          3.3. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

          3.4. Засідання комісії проводяться відкрито. Необхідність закритого обговорення питання ухвалюється рішенням комісії.

          3.5. Засідання комісії протоколюються секретарем комісії, а в разі його відсутності, членом комісії за дорученням голови. Протоколи засідань комісії підписуються її головою і секретарем, зберігаються в секретаріаті ради.

          3.6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови чи заступника, розглядаються комісіями спільно. Рішення спільного засідання вважаються ухваленими, якщо за них проголосувала більшість від загального складу кожної із комісій, що беруть участь у такому спільному засіданні.

                                 4. Висновки і рекомендації комісії

          4.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації підписує голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови або секретар комісії.

          4.2. Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.

          4.3. Висновок комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і грунтується на узагальненні всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків, рекомендацій вчених, спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін та осіб.

          4.4. Висновок комісії враховується при ухваленні інших рішень комісії або при ухваленні рішень ради.

          4.5. Рекомендація комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і стосується внесення змін у діяльність органів влади, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, що розміщені або проводять свою діяльність на території району.

          4.6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

               5.Функціональна спрямованість та основні напрями роботи

                                 постійних комісій районної ради

          5.1. Комісія з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку

          5.1.1. Комісія вивчає, попередньо розглядає проекти рішень ради і контролює питання щодо:

          - організації діяльності ради, вдосконалення регламенту її роботи, додержання норм депутатської етики, виконання депутатами рішень ради та її органів;

          - дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

          - адміністративно-територіального устрою району;

          - об’єднання в асоціації, вступу до них та інших форм добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу з них;

          - заходів щодо реалізації доручень виборців, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, перевірки їх виконання;

          - сприяння розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

          - внесення пропозицій про обговорення в трудових колективах, громадських організаціях і за місцем проживання громадян найважливіших питань місцевого самоврядування, що вносяться на розгляд ради,

- питання з розробки та здійснення заходів по забезпеченню

законності охорони державного і громадського порядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю, правової освіти населення;

          - сприяння діяльності правоохоронних органів у додержанні законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

          - участь у розробці і реалізації комплексних програм заходів із забезпечення законності у боротьбі із злочинністю і охорони громадського порядку;

          - заслуховування за дорученням ради або з власної ініціативи звітів керівників правоохоронних органів щодо боротьби із злочинністю в районі;

          - аналіз стану злочинності і правопорушень в населених пунктах району, підготовка пропозицій щодо удосконалення діяльності добровільних народних дружин, загонів з охорони громадського порядку;

          - звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради тощо.

5.2. Комісія з питань планування, бюджету і фінансів та роботи галузей народного господарства

         5.2.1. Комісія попередньо розглядає та готує висновки з внесених на затвердження ради поточних та перспективних планів економічного та соціального розвитку району, цільових програм та звітів про хід і результати виконання цих програм, контролює питання з проблем економічного і соціального розвитку району та його фінансового забезпечення.

          5.2.2. Основні напрямки роботи комісії:

          - надання пропозицій щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування по програмах та окремих позиціях бюджетних видатків;

          - розгляд та підготовка висновків щодо проекту районного бюджету;

          - підготовка висновків і пропозицій щодо використання вільних залишків районного бюджету та інших джерел;

          - попередній розгляд та підготовка висновків з питань щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді додаткових дотацій, субвенцій відповідно між районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами;

          - здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування видатків із районного бюджету, за цільовим використанням бюджетних коштів, визначення організаційних форм такого контролю;

          - розгляд квартальних та річних звітів про виконання районного бюджету, підготовка відповідних висновків та рекомендацій;

          - попереднє вивчення та внесення на розгляд сесії ради висновків і рекомендацій щодо програм економічного і соціального розвитку району;

          - попередній розгляд та підготовка відповідних висновків з питань про внесення змін та доповнень до районного бюджету;

          - попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради з питань про утворення цільових (у т.ч. валютних) фондів та їх використання, затвердження положень про ці фонди, звітів про їх використання з висновками та рекомендаціями;

          - попередній розгляд та підготовка висновків до проектів рішень, що вносяться на затвердження районної ради;

          - попередній розгляд та внесення на сесію ради питань про укладення договорів з питань, віднесених до її виключної компетенції тощо;

          - попередній розгляд пропозицій за дорученням місцевих рад про передачу в оренду або під заставу, продаж об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку;

          - попередній розгляд питань про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, міста, що перебувають в управлінні районної ради, призначення і звільнення їх керівників.

 - реалізація державної політики, спрямованої на економічний розвиток району, визначення її пріоритетних напрямків;

          - попереднє вивчення та внесення на розгляд сесії ради висновків і рекомендацій щодо програм економічного і соціального розвитку району;

          - здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

          - внесення пропозицій місцевим органам виконавчої влади з питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком району, задоволенням потреб населення;

          - вивчення питань про стан та розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу (промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку) тощо.

          5.2.3. Комісія забезпечує дотримання покладених на районну раду вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

- внесення пропозицій до плану роботи районної ради з підготовки регуляторних актів;

- попередній розгляд проектів рішень районної  ради, що містять ознаки регуляторних актів;

- підготовка висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- підготовка експертних висновків щодо впливу регуляторних актів;

- здійснення  контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оприлюднення проектів регуляторних актів районної ради;

- розгляд зауважень і пропозицій, отриманих від фізичних та юридичних осіб, щодо проектів регуляторних актів;

- підготовка та попередній розгляд питання про звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики, у частині, що віднесена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до компетенції постійних комісій районної ради;

- забезпечення реалізації покладених на районну раду інших повноважень у здійсненні державної регуляторної політики».

5.3. Комісія з питань роботи АПК, соціального розвитку села,

земельних відносин, екології, природоохоронних заходів,

приватної власності, підприємницької та інвестиційної діяльності,

з питань торгівлі, захисту прав споживачів, 

побутового обслуговування населення

5. 3.1. Комісія вивчає, попередньо розглядає проекти рішень ради і контролює питання з:

          - розвитку сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції;

          - підготовки пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду в агропромисловому комплексі, застосування інтенсивних індустріальних технологій виробництва продуктів землеробства і тваринництва, виявлення додаткових резервів і можливостей розвитку переробної галузі;

          - розв’язання проблем соціального розвитку населених пунктів сільської місцевості, поліпшення соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого обслуговування сільського населення;

          - підготовки пропозицій щодо врегулювання відповідно до законодавства України земельних відносин, здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, раціональним використанням земель;

          - розробки концептуальних засад природоохоронної політики в районі, управління охороною навколишнього природного середовища, впровадження екологічно чистих технологій;

          - здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

          - проведення природоохоронних та відновлювальних заходів, розробки правил щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства;

          - розробки і здійснення системи заходів щодо захисту населення, в першу чергу дітей, від наслідків Чорнобильської катастрофи, визначення пріоритетних напрямів екологічної політики;

          - координації діяльності відповідних спеціально уповноважених органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, використання природних ресурсів на території району;

          - підготовки пропозицій про віднесення лісів до категорії захищеності;

          - підготовки пропозицій щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи тимчасову зупинку діяльності не підпорядкованих районній владі підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

          - надання відповідно до законодавства дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу;

          - підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, а також звернень до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну або наукову цінність, пам’ятками природи, що охороняються законом;

          - підготовки висновків про прийняття у межах, визначених законом, рішень щодо боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

          - розробки пропозицій щодо підвищення ділової активності, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвитку фондового ринку, ринку товарів і послуг;

          - сприяння ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій для створення, підтримки і розвитку підприємництва, розробки пропозицій щодо створення умов безпеки для підприємців та їх бізнесу тощо. - захисту прав споживачів, торговельного і побутового обслуговування населення, місцевого виробництва товарів народного споживання;

- вивчення попиту споживачів, можливості і повноти забезпечення населення товарами першої необхідності торгівельними підприємствами району різних форм власності;

- внесення рекомендацій на сесію районної ради про своєчасність сплати податків та зборів, платежів до бюджету тощо.   

5.4. Комісія з питань охорони здоров’я материнства і дитинства, соціального забезпечення населення

 5.4.1. Комісія вивчає, попередньо розглядає проекти рішень ради і контролює питання з:

          - розробки та внесення пропозицій щодо раціонального використання коштів районного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров’я, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування;

          - розробка програм щодо розвитку матеріально-технічної бази медичних установ району, впровадження альтернативних форм медичної допомоги, вдосконалення структури управління галуззю, оптимізації мережі лікувально-профілактичних заходів та з інших актуальних проблем охорони здоров’я населення;

          - розробки пропозицій щодо медичного забезпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей;

          - розробки проектів програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, а також відповідних розділів районного бюджету;

          - здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту багатодітних сімей та дітей-сиріт;

          - внесення пропозицій щодо фінансування адресної допомоги ветеранам війни та праці, виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», медичного забезпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей;

          - підготовки і подання на затвердження ради цільових програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, районної програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття тощо;

          - про призначення та звільнення головного лікаря центральної районної лікарні.

5.5. Комісія з питань освіти, культури, засобів масової інформації, духовності, молодіжної політики та спорту

5.5.1. Комісія вивчає, попередньо розглядає проекти рішень ради і контролює питання з:

          - розвитку науки і техніки в районі, розробки та внесення на розгляд ради проектів програм культурного розвитку, бюджетного забезпечення функціонування закладів освіти, культури, туристичної і рекреаційної сфери, спорту, пропозиції щодо вдосконалення діяльності наукових установ, дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій, навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

          - розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів культури і мистецтва, туризму, підвищення їх ролі в естетичному вихованні та покращенні дозвілля населення, збереження і розвитку національних традицій, обрядів, української народної творчості;

          - розробки та внесення на розгляд ради пропозицій щодо реалізації політики у сфері охорони історико-культурного середовища, культурного продукування, міжконфесійних відносин, духовності;

          - заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

          - підготовки та внесення на розгляд ради пропозицій щодо реалізації в районі державної молодіжної політики, соціального захисту багатодітних сімей та дітей-сиріт, розвитку сімейних форм виховання дітей, які потребують опіки держави тощо.